Dịch vụ sửa sổ kế toán

Công ty Quang Phúc là đơn vị chuyên trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, dịch vụ sửa sổ sách kế toán được tiến hành trên phần mềm kế toán, đảm bảo đúng về mẫu biểu, đẹp về hình thức và an toàn trong việc lưu trữ thông tin. Chuyên viên của Công ty Quang Phúc luôn ý thức cao về việc bảo mật thông tin của khách hàng, giữ vững mối quan hệ hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Dịch vụ sửa sổ sách kế toán của Quang Phúc là giúp doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán, báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào chứng từ, công tác soát xét để tư vấn, bổ sung các tài liệu cần thiết làm cơ sở cho việc lập sửa sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính phục vụ công tác quyết toán thuế cuối năm.

Lập sổ sách kế toán là quy định bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Sổ sách kế toán phải được mở đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị mới thành lập, sổ sách kế toán phải được mở từ ngày thành lập.

Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để lập sổ sách kế toán, sổ sách kế toán phải được ghi nhận kịp thời và đúng với chứng từ kế toán. Việc lập sổ sách kế toán phải được thực hiện theo trình tư thời gian của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán phải lập và khóa sổ sách kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính.

Việc lựa chọn hệ thống sổ sách kế toán phải tuân thủ theo quy định về việc lựa chọn áp dụng hệ thống sổ sách kế toán. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ sách kế toán cho một kỳ kế toán. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ sách kế toán do Bộ tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ sách kế toán áp dụng ở đơn vị.

Trên thực tế, việc lập sổ sách kế toán của đơn vị khó có thể tránh được sai xót và việc sửa chữa sổ sách kế toán cũng phải tuân thủ những quy định của luật, chế độ kế toán về sửa chữa sổ sách kế toán.

Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

Hàng năm, các doanh nghiệp không tổ chức bộ máy kế toán đầy đủ, đã thực hiện kê khai thuế và các thủ tục như bảo hiểm….nhưng chưa lập sổ sách kế toán. Để phục vụ cho việc tuân thủ quy định về sổ sách kế toán và đặc biệt là phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, các doanh nghiệp luôn tìm đến giải pháp thuê ngoài dịch vụ lập sổ sách kế toán.

Kết quả dịch vu:

– Báo cáo tài chính năm;

– Sổ kế toán tổng hợp tài khoản kế toán;

– Sổ kế toán chi tiết tài khoản kế toán;

– Báo cáo hàng tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn;

– Báo cáo khấu hao, phân bổ tài sản cố định;

– Báo cáo tính giá thành sản phẩm, công trình;

– Chứng từ kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán.